Curs d’anglès conversa

Objectius
  • Utilitzar l’idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
  • Poder parlar de temes generals o d’interès personal.
  • Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d’actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.
  • Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
  • Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
  • Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.
Continguts

1. Presentació.

2. Entonació i pronunciació.

3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal.

4. Expressions freqüents de l’anglès col·loquial.

5. Diàlegs i debats.

Tipus: Curs presencial
Durada: 25 hores
Data d’inici: 22 de SETEMBRE
Horari: Dijous de 19:30h a 22:00h

Curs d’anglès conversa