Curs d’educació emocional

Objectius
  • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar l’educació emocional en el treball.
  • Aprendre què és l’educació emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.
  • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.
Continguts

1. Educació Emocional. Marc conceptual i orígens
    1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
    1.2 Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
    1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
2. Consciència emocional.
    2.1 Quines són les emocions bàsiques?
    2.2 Funcions de cada emoció.
    2.3 Classificació de les emocions.
3.Habilitats socials
    3.1 L’educació emocional en la nostra vida quotidiana.
    3.2 Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
    3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
    3.4 Les competències emocionals bàsiques.
    3.5 L’educació emocional en les relacions intrapersonals.
    3.6 L’educació emocional en les relacions interpersonals.
4. Ecologia emocional i salut
    4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
    4.2 Relació entre gestió emocional i salut.
5. Principals aplicacions de l’educació emocional en l’entorn laboral.
    5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
    5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)).

Tipus: Curs presencial
Durada: 30 hores
Data d’inici: 15 d’OCTUBRE
Horari: Dissabtes de 9:00h a 13:30h

Curs d’educació emocional