Anglès (nivells)
Francès
Alemany
Català

Idiomes

El Marc europeu comú de referència per a les llengües és una guia per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d’Europa. Inclou una escala de sis nivells per comparar la competència entre diferents llengües:

 

 • Nivell A1 (nivell inicial): pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l’interlocutor l’ajuda.
 • Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.
 • Nivell B1 (nivell llindar): pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 • Nivell B2 (nivell intermedi): pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l’interlocutor.
 • Nivell C1 (nivell avançat): pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l’idioma, pot treballar en la llengua estrangera.
 • Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és semblant a la d’un nadiu mitjà.
 • Educació primària

  Movers (A1)

  Flyers (A2)

 • E.S.O. & Batxillerat & Cicles formatius

  Teen B1

  Teen B2

  Teen C1/C2

 • Adults

  A1 – C2

LlenguaA1A2B1B2C1C2
AnglèsTrinity GESE grade 2
GESE grade 1 es-pre-A1
EOI nivell 1
Key English Test (KET)
YoungLearners
Trinity GESE gredes 3-4
Trinity ISE 0
EOI nivell 2
Preliminary English
Test (PET)
Trinity GESE grades 5-6
Trinity ISE I
EOI nivell 3
First Certificate in English (FCE)
Trinity GESE grades 7-8-9
Trinity ISE II
EOI nivell 4-5
Certificate in Advanced English (CAE)
Trinity GESE grades 10-11
Trinity ISE III
EOI nivell 6
Certificate of Proficency in English (CPE)
Trinity GESE grade 12
Trinity grade IV
AlemanyStart Deutsch 1
EOI nivell 1
Start Deutsch 2
EOI nivell 2
Zertifikat Deutsch (ZD)
EOI nivell 3
Zertifikat Deutsch B2
EOI nivell 4-5
Zentrale Mittelstufen Prüfung (ZMP)
EOI nivell 6
Zentrale Oberstufen Prüfung (ZOP)
Kleines Deutsch Sprachdiplom (KDS)
FrancèsDiplöme d’Etudes en Langue Française (DELF A1)
EOI nivell 1
Diplöme d’Etudes en Langue Française (DELF A2)
EOI nivell 2
Diplöme d’Etudes en Langue Française (DELF B1)
EOI nivell 3
Diplöme d’Etudes en Langue Française (DELF B2)
EOI nivell 4-5
Diplöme d’Etudes en Langue Française (DELF C1)
EOI nivell 6
Diplöme d’Etudes en Langue Française (DELF C2)
CatalàNivell bàsicNivell elementalNivell intermediNivell de suficiènciaNivell superior