Curs d’atenció sociosanitària a persones en situació de dependència o discapacitat en el domicili

Objectius
 • Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.
 • Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària, dependència.
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió de funcionament de la unitat de convivència.
 • Desenvolupar les intervencions d’atenció personal.
 • Realitzar intervencions de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) a persones en situació de dependència.
 • Realitzar intervencions de suport a les activitats instrumentals de la vida diària a persones en situació de dependència.
Continguts
 • Higiene i atenció sociosanitària domiciliària 12h
  • Característiques i necessitat de les persones en situació de dependència, la família i el tècnic domiciliari.
  • L’atenció domiciliària.
  • Higiene de la persona dependent.
  • Mobilització, trasllat i deambulació.
  • Principis d’alimentació i nutrició.
  • Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals.
  • Administració de medicació i aliments. Constants vitals.
 • Atenció i suport social psicodomiciliaria 6h
  • Psicologia bàsica aplicada a l’atenció psicosocial domiciliària de persones en situació de dependència.
  • L’atenció psicosocial en el domicili.
  • Manteniment i entrenament d’hàbits d’autonomia personal en situacions quotidianes del domicili.
 • Suport domiciliari i alimentació familiar 12h
  • El pla de treball en la unitat de convivència.
  • Compra i conservació de productes d’ús comú en el domicili.
  • Conservació, processament i higiene dels aliments.
  • Tècniques bàsiques de cuina.
  • Neteja i manteniment de la llar.
  • Organització de l’espai.
 • Suports en les activitats bàsiques de la vida diària (abvd) a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat 4h
  • Característiques de les persones en situació de dependència o amb discapacitat.
  • Suports a les activitats relacionats amb la neteja, la higiene i la imatge personal.
 • Suports en les activitats instrumentals de la vida diària a persones en situació de dependència i/o discapacitat total 4h
  • Pla de treball en la unitat convencional
  • Suports a les activitats d’adquisició de productes i serveis.

Tipus: Curs presencial
Durada: 40 hores
Data d’inici: 19 de FEBRER
Horari: Dilluns i dimecres de 15h a 17h

Curs d’atenció sociosanitària a persones en situació de dependència o discapacitat en el domicili