Curs de català bàsic

Objectius
 • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d’interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
 • Entendre informació oral de primera necessitat.
 • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià.
 • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l’entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
 • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.
 • Assolir els coneixements de la llengua en totes les habilitats anteriorment descrites dintre del següents àmbits i temes:
  • Àmbits
   • Via pública i interior de local
   • Habitatges i llocs d’allotjament
   • Bars restaurants
   • Botigues comerços
   • Administració entitats públiques
   • Actes socials
   • Mitjans de transport
   • Telecomunicacions
   • Espectacles i acte públics
   • Centres educatiu
  • Temes
   • Informació personal
   • Habitatge i llocs d residència
   • Activitats i relacions professional
   • Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments
   • Gastronomia
   • Llengua i comunicació
Continguts
 • Via pública i interior de local.
 • Habitatges i llocs d’allotjament.
 • Bars restaurants.
 • Botigues comerços.
 • Administració entitats públiques.
 • Actes socials.
 • Mitjans de transport.
 • Telecomunicacions.
 • Espectacles i acte públics.
 • Centres educatiu
 • Informació personal
 • Habitatge i llocs d residència
 • Activitats i relacions professional
 • Activitat quotidiana, experiències, temps lliure i entreteniments
 • Gastronomia
 • Llengua i comunicació

Tipus: Curs presencial
Durada: 45 hores
Data d’inici: 30 de GENER
Horari: Dilluns de 19h a 21:30h

Curs de català bàsic