Curs de català bàsic

Objectius
 • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l’entorn sobre temes de la vida quotidiana.
 • Entendre informació oral de primera necessitat.
 • Compendre les idees generals de textos senzills sobre temes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l’entorn quotidià.
Continguts

Expressió oral

 • Saludar, acomiadar-se, presentar-se i respondre un agraïment. 
 • Demanar i dir qui és algú.
 • Interessar-se per algú. 
 • Donar informació personal sobre un mateix o sobre una tercera persona. 
 • Donar informació sobre la família, el lloc de treball i l’habitatge.  
 • Identificar persones. Descriure algú físicament i pel seu caràcter. 
 • Preguntar i dir on viu algú i on és un lloc. Demanar i donar indicacions sobre on és un edifici. 
 • Informar-se sobre horaris i mitjans de transport.
 • Preguntar i dir l’hora. 
 • Parlar d’hàbits gastronòmics. Què es pren normalment i què agrada més. 
 • Demanar i donar informació sobre l’activitat quotidiana i les aficions. 
 • Demanar tanda en una botiga, demanar un producte i informació sobre els articles, demanar el preu i pagar. Fer comandes senzilles. 
 • Expressar sentiments i estats d’ànim. 
 • Demanar informació sobre un curs. 
 • Informar-se i informar sobre horaris de transport i sobre on s’ha d’anar a buscar un determinat mitjà. 

Expressió escrita

 • Omplir formularis i fulls d’inscripció amb les dades personals imprescindibles. 

Gramàtica i lèxic

 • Determinants: articles, demostratius i possessius.
 • Pronoms personals tònics, interrogatius, indefinits, numerals, quantitatius i de comparació.
 • Adverbis, conjuncions, preposicions, adjectius, verbs d’accions quotidianes (ser, dir-se, viure, tenir, conèixer, voler, poder, valer) i perífrasis d’obligació. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

Tipus: Curs presencial
Durada: 45 hores
Data d’inici: 7 de FEBRER
Horari: Dilluns i Dimecres de 19:30h a 21h

Curs de català bàsic